Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Стартира изпълнението на проектите „Квалификация на педагогическите специалисти” и „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, на обща стойност 85 млн. лева

Със заповеди на Ръководителя на Договарящия орган № РД09-120/ 27.01.2012 г. и № РД09-132/ 31.01.2012 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” (на стойност 75 000 000 лева) и BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” (на стойност 10 000 000 лева).

Дейностите, които ще се изпълняват са:

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти”:

  1. Изграждане на механизъм за професионално израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си.
  2. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества.
  3. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на:
  4. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на:
  5. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители.

По проект: „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”:

  1. Създаване на  нов модул към Националния портал за професионално образование и обучение /www.vet-bg.com/.
  2. Създаване на административен капацитет чрез изграждане на специализирани звена за кариерно ориентиране в училищното образование на национално, регионално и училищно равнище.
  3. Популяризиране на професионалното ориентиране.

Целеви групи са:

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти” - педагогически специалисти в системата на народната просвета
По проект: „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” - ученици от всички образователни степени и форми на обучение.  

За повече информация по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” можете да се обърнете към дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на МОМН.

За повече информация по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” можете да се обърнете към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на МОМН.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“