НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО!!! На вниманието на желаещите да кандидатстват по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

На основание чл. 14, ал. (8), т. 4 от ПМС № 121/ 31.05.2007 г., публикуваме изменение в насоките за кандидатстване по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” (на стр. 31 – Критерии за оценка на качеството) и две от приложенията към Насоките: Приложение А - Формуляр за кандидатстване и Приложение Ж – Примерна методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение.

С оглед спецификата на кандидатстване по електронен път, бихме искали да препоръчаме на желаещите да кандидатстват, да подадат предложенията си за проекти в ИСУН преди последните часове на крайният срок за кандидатстване – 21.02.2012 г. Препоръката се прави поради възможност от претоварване на сървъра или настъпване на други технически обстоятелства, извън контрола на Договарящия орган.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре