Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ВАЖНО! Обявено е класирането с проектите, одобрени за финансиране по програма BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

С решение № 80-66 от 07.02.2012 г. Министърът на образованието, младежта и науката одобри оценителния доклад по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, в рамките на приоритетна ос 3 от Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За сключване на договори в рамките на срока, предвиден в ПМС №121/ 31.05.2007 г., са одобрени следните проекти:

Списък на проектите, одобрени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по програма BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Забележка!
Списък на документите, необходими за сключване на договорите се съдържа в т. 3.4.2. от Насоките за кандидатстване за съответната програма.
Одобрените за финансиране кандидати следва да представят всички документи.

За сключване на договорите в предвидения от ПМС №121/ 31.05.2007 г. срок, всички документи трябва да бъдат представени не по-късно от края на работното време (17.30 ч.) на 22.02.2012 г. на следния адрес:

На вниманието на: Явор Димитров
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет.1, София 1113

За въпроси във връзка с изискваните документи за сключване на договор – тел: 02/ 873 99 74

За информация:
Ръководство за бенефициентите
Актуализирани образци на договор и общи условия

Съгласно чл. 29, ал. (3) от ПМС №121/ 31.05.2007 г., кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито проекти НЕ са одобрени за финансиране, ще бъдат уведомени с писмо, в което ще бъде посочено и основанието, поради което проектът няма да бъде финансиран.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“