Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

На вниманието на допустимите кандидати по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Във връзка с постъпили въпроси относно попълването на Декларация Д-6, бихме искали да информираме кандидатите по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, че подаването на Декларация Д-6 на етап кандидатстване е задължително. Организациите, за които издаването на удостоверение за актуално състояние не е приложимо, следва да отбележат това обстоятелство с текст „не е приложимо” срещу т. 2 от Декларация Д-6.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“