Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ВАЖНО! На вниманието на допустимите кандидати по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Във връзка с постъпили въпроси относно затруднения при отварянето на интернет страницата на Информационата система за управление и наблюдение, бихме искали да уточним отново, че актуалната връзка към интернет страницата за електронно кандидатстване е: HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

Молим желаещите да кандидатстват да ползват само горепосоченият интернет адрес!

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“