НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на бенефициентите по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР

На 26.02.2012 г. влязоха в сила съществени промени в Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове:

  • Отменена е Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
  • Отменена е Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
  • Въведен е задължителен предварителен контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки за процедури на стойност над праговете по чл. 45а от ЗОП (процедури, за които се изисква публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз).

Във връзка с променените нормативни документи е необходимо да се извърши ново планиране на обществените поръчки, които предстоят да бъдат възложени за изпълнението на вашите проекти.

Моля, всички бенефициенти, които планират да стартират обществени поръчки след 26.02.2012 г., да попълнят и изпратят до Договарящия орган новите образци на:

  • График на планираните обществени поръчки или
  • График за определяне на изпълнители съгласно ПМС 55/2007 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре