Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Седем операции на обща стойност 807 млн. лв. са планирани за обявяване през 2023 г.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) одобри методология и критерии за подбор на операции „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел” и „Техническа помощ” по Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО), които ще бъдат обявени в началото на 2023 г., както и Индикативната годишна работна програма за 2023 г. на ПО. Седем операции на обща стойност 807 млн. лв. са планирани за обявяване по програмата през следващата година.

„Висока e степента на изпълнение на планираните бюджети и индикатори по ОПНОИР и няма риск от загуба на средства в края на годината.“ Това заяви при откриването на 17-тото заседание на КН на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) Ръководителят на Управляващия орган и председател на КН на ОПНОИР проф. Георги Вайсилов. Той подчерта, че зад добрите резултати и изпълнението на програмата стоят усилията и трудът на екипа на Управляващия орган и най-вече усърдната работа на бенефициентите, както и партньорската подкрепа от Европейската комисия.

Представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, които взеха участие в заседанието, отбелязаха извършената работа от Управляващия орган и бенефициентите по програмата за успешното й изпълнение.

Г-жа Еманюел Гранж от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ посочи, че Програма „Образование“, която е една от първите одобрени български програми и с почти удвоен бюджет, е реална възможност за още по-ефективни действия за подобряване на образователните постижения, дигиталните умения и осигуряването на равен достъп до образование и обучение за всички.

Г-жа Агнес Монфре от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ обърна внимание, че в новия програмен период образованието и науката ще бъдат подкрепяни от две отделни програми, но разделението е условно, защото общият интерес е образованието, науката и индустрията да се развиват заедно. Трябва да се осигурят всички условия, така че младите хора да имат възможност да останат и да живеят в по-добри региони, подчерта още тя.

Участниците в заседанието бяха запознати с напредъка по двете програми. Беше представена информация за изпълнението на Годишния план за действие за мерки по информиране и комуникация на ОПНОИР за 2022 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. и предвидените мерки за 2022 г. по ОПНОИР и Програма „Образование“. Членовете на КН обсъдиха и проекта на Методология и критерии за избор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по ПО. Беше представен и примерът на ROMACT за изграждане на капацитет на МИГ в рамките на ВОМР, насочени към маргинализирани общности.

В края на заседанието проф. Вайсилов благодари на членовете на КН за съвместната работа и обяви, че това е последното заседание на КН на ОПНОИР, защото след сформиране на новия Комитет за наблюдение на Програма „Образование“ той ще изпълнява функциите на Комитета за наблюдение и на двете програми.

Презентации от заседанието на КН

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“