Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

На основание чл.14, ал.5 от ПМС121/31.05.2007 г. (посл. изм. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) публикуваме ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 25.03.2012 г. (включително) на електронна поща: [email protected], като ясно се посочи номерът и наименованието  на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ.

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани!

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“