НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Тържествено връчване на договорите за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

На 29 март 2012 г., четвъртък, от 10 часа, в зала “Сердика” на „Шератон София хотел Балкан”, министър Сергей Игнатов ще връчи договорите на 12-те висши училища, с одобрени за финансиране проекти по трета фаза на операция„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Тази операция, на стойност 8 милиона лева, се финансира в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта й е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Висшите училища в цялата страна имаха възможността да кандидатстват на конкурентен принцип със свои проекти на стойност до 800 000 лева. Предвидено е в рамките на един проект, работата на всеки от докторантите или младите учени да бъде финансирана с 20 000 лева от Европейския социален фонд.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре