НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира информационна кампания по три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на следните три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;
  • BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;
  • BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.

Операциите се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.

Информационните дни ще се проведат както следва:

Велико Търново
Дата и час: 20.04.2012, 8.45 - 13.00
адрес: Гранд Хотел Янтра, Конферентна зала 1

Пловдив
Дата и час: 24.04.2012, 8.45 - 13.00
адрес: Дедеман Тримонциум, зала Йолов

София
Дата и час: 26.04.2012, 8.45 - 13.00
адрес: Дедеман Принцес, зала Европа

Информационният ден в гр. София ще бъде открит от Министъра на образованието, младежта и науката, а информационните дни в градовете Велико Търново и Пловдив - от заместник-министър Петя Евтимова.

Моля, всички желаещи да посетят информационния ден да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Изпращайте вашите заявки до 13.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението (например за гр. София - 25.04.2012 г.) на следния email: [email protected]

Допустими кандидати по операция BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” могат да бъдат висши училища и техните звена по чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за висшето образование. Допустимите кандидати по другите две операции са висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование.

Моля, имайте предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре