Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира предварително изпълнение по първите две операции на Програма „Образование“ 2021-2027 за над 220 млн. лева

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 одобри методология и критерии за подбор на операции „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование” и „Модернизиране на професионалното образование и обучение” по Програма „Образование“ 2021-2027 г. Двете операции са от стратегическо значение по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и с конкретен бенефициент МОН.

Операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ с общ бюджет от 151,123 млн. лева цели да се насърчи потенциалът за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование, като фокусът е върху учениците от уязвими групи, в това число роми. С предвидените дейности се очаква да се намали делът на преждевременно напусналите училище. Планирани са и дейности за обучение на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и назначаване и подкрепа за непедагогическия персонал, включително образователните медиатори и социални работници, подкрепящи учениците и родителите от уязвими групи.

Втората операция „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ е с общ бюджет 70 млн. лева. Целта е да се подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да се подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето. Ще се инвестира и в повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса.

При откриването на 16-тото заседание на КН на ОПНОИР Ръководителят на Управляващия орган и председател на КН на ОПНОИР проф. Георги Вайсилов подчерта, че „Управляващият орган на ОПНОИР може да се похвали, че приключи 2021 г. с успешно изпълнение на Програмата в подкрепа на образованието и науката в България, като се имат предвид договорените средства по програмата и фактът, че нямаше риск от загуба на средства. Покрит е и рискът за цялата 2022 г.“ Той отбеляза, че пред Управляващия орган през тази година стоят нови предизвикателства, тъй като Изпълнителна агенция „Програма за образование“ ще поеме управлението и контрола на дейности по два Инвестиционни проекта на МОН по Националния план за възстановяване и устойчивост на България на обща стойност 1 256 милиона лева, освен това се планира агенцията да започне да изпълнява и функциите на Междинно звено по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация за програмен период 2021-2027 г., като поеме дейностите, насочени към научните изследвания.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Стойнева акцентира върху подготовката на следващия програмен период и залагането на още по-мащабна и фокусирана подкрепа за развитие на образованието в България. Според нея планираното съчетаване на проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, с предвидените в Програма „Образование“ дейности, са от изключителна важност и ще окажат трайно въздействие върху реформата в образованието. Заместник-министър Стойнева посочи, че след решението на Министерския съвет, с което е одобрен проектът на Програма „Образование“2021-2027, се предвижда на 24 юни 2022 г. програмата официално да бъде представена за одобрение от Европейската комисия през системата SFC2021.

Представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, които взеха участие в заседанието, изразиха задоволство от извършената работа от Управляващия орган и бенефициентите за успешното изпълнение на проектите, както и от активната работа и доброто сътрудничество във връзка с подготовката на новия програмен период.

Участниците в заседанието бяха запознати с напредъка в изпълнението на ОПНОИР и дейността на Управляващия орган, както и с проекта на Насоки за изготвяне на програми за устойчиво развитие с бизнес планове на Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения, изградени по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР. Ректорът на Техническия университет – Габрово проф. Илия Железаров представи напредъка по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

16-тото заседание на Комитета за наблюдение се проведе на 23 юни 2022 г. в град Пловдив.

Представителите на ЕК и ръководството на УО посетиха Центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, Центъра за върхови постижения „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“, като и ОбУ „Пенчо Славейков“ и ПГ по хранителни технологии и техника в гр. Пловдив, финансирани със средства по ОПНОИР.

Презентации от заседанието на КН

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“