Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикувани са указания към бенефициентите относно най-често допусканите грешки при провеждането на обществени поръчки по ОПНОИР

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ изготви анализ на най-често допусканите грешки при възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител от страна на бенефициентите, както и указания за избягването им.

Указанията представляват анализ на установените от УО на ОПНОИР нередности за периода април 2021 г. – април 2022 г. Обособени са в три основни групи, съобразно етапа на процедурата по възлагане – грешки при обявяване, грешки при провеждане и грешки при сключване на договора за обществена поръчка.

Дадените препоръки имат за цел да улеснят възложителите при предотвратяване на пропуски и недостатъци при откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки с цел осигуряване на законосъобразен избор на изпълнител.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“