Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Информационен ден в гр. Пловдив по проект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

Информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ще се проведе на 26 май 2022 г. от 15.30 ч. в гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, сградата на Центъра за компетентност, зала 3207.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“