Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

На вниманието на кандидатите по операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Във връзка с постъпили множество запитвания относно тълкуването на по-долния текст, моля да се съобразите със становището на Договарящия орган.

Текст от Насоките за кандидатстване: „Кандидатите по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” не трябва да включват в проектните си предложения по настоящата операция дейности (включително и разходи), свързани със „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството”. Това обстоятелство се декларира в Декларация Д 5”.

Разяснение от Договарящия орган: Моля имайте предвид, че по настоящата операция BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, кандидатите могат да включат в своите проектни предложения дейност „Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството” само ако не са кандидатствали със същите мерки/ дейности в проектно предложение по операция BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". Това обстоятелство се декларира в Декларация Д5.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“