2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Министър Денков: Иновациите ще са условие за държавно и европейско финансиране

Наличието на иновационен потенциал и създаването на иновативни продукти ще са условия висшите училища и научноизследователските организации да получават национално и европейско финансиране в следващите години. Усилията на Министерството на образованието и науката са насочени към сближаване на научните изследвания и иновациите.

С тези думи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се обърна към участниците в Кръгла маса за възможностите за сътрудничество между Европейския институт за иновации и технологии и българските университети, научни звена и иновативни компании. В онлайн дискусията се включиха още комисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и министърът на икономиката Даниела Везиева.

Проф. Денков подчерта, че наличието на иновационен потенциал ще е основно изискване за висшите училища и научноизследователските организации при кандидатстването по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост и по оперативните програми. „В Плана има част за изследователските университети и за реформите в БАН. В програмите си за развитие те трябва да опишат плановете си за създаване на иновации. Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентности също ще получават средства само ако имат такива планове“, посочи министърът на образованието и науката.

Той обяви, че се работи по надграждане на Закона за насърчаване на научните изследвания, за да бъдат обвързани научните разработки и иновациите. С новия закон ще се отворят възможности за повече публично-частни партньорства и ще се регулира финансирането на изследванията и създаването на модерни технологии и продукти с публични държавни средства. Същата философия ще залегне и в националните програми за наука, които в момента са насочени предимно към научните изследвания. „В бъдеще ще са ръка за ръка с иновациите и комерсиализацията на резултатите от разработките“, добави проф. Денков.

Комисар Мария Габриел представи пред участниците всички инструменти за насърчаване на научните разработки и иновациите на ЕК, като акцентира, че правителството полага усилия да стимулира университетите и научните организации да се възползват от тях.

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ Иван Попов запозна участниците с процедура „Модернизация на висшите училища“, в която е интегрирана визията на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. за реформи в областта на висшето образование. Той посочи, че процедурата е насочена към няколко много важни аспекти, като сътрудничеството между различните университети в България, тяхната интернационализация и партньорство с европейските университети, както и интердисциплинарни програми и дигитализация. Процедурата използва иновативна методология за техническа и финансова оценка, при която 75% от оценката се основава на обективни критерии, базирани на математически модели, отчитащи резултатна ориентираност, ефективност и ефикасност на проектните предложения.

В заключение Иван Попов посочи, че новата Програма „Образование“ поставя фокус върху обвързване на висшето образование с потребностите на пазара на труда, въвеждане на дуална система на обучение, развитие на предприемачески умения, дигитални програми и съвместни програми между висшите училища. За целта са предвидени 264 млн. евро от ЕСФ+ и национално съфинансиране.

В рамките на събитието свой проект, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“, представи Софийският университет „Св. Климент Охридски“, а Русенският университет „Ангел Кънчев“ представи своята визия за модернизация.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“