НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

СЪОБЩЕНИЕ

Заседание на съвета за управление и координиране на проект „Управление за ефективно професионално образование”

Заседанието на Съвета за управление и координиране (СУК) на проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” ще се проведе на 12.06.2012 г. от 16,00 ч. в зала 3 на 7 етаж на  Министерство на образованието, младежта и науката.
В Съвета участват представители на държавните институции (МТСП, НАПОО, ЦКОКО, АЗ и др.) и социалните партньори на национално ниво.

Съветът за управление и координиране ще разглежда и приема модела на единната система за управление на професионалното образование и ще съдейства за внедряване й.
Участието на представители на институциите и на социалните партньори ще даде възможност за съгласуване на дейности по различни изпълнявани в момента проекти и подпомагане на политиките в в сферата на професионалното образование и обучение.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре