Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Информация за участие във втори онлайн информационен ден  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“