Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Онлайн Работен семинар на тема „Комерсиализация и интернационализация на резултатите от проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“

Работен семинар на тема „Комерсиализация и интернационализация на резултатите от проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“ - Семинарът се организира съвместно от Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Инструмента за техническа помощ и обмен на информация към Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия (TAIEX-REGIO PEER 2 PEER). Събитието е второ по ред с подкрепата на TAIEX и е част от мерките, предприети от Управляващия орган, за подпомагане на партньорите в процеса на осигуряване на устойчивост на проектите. Целта на семинара е да се предостави възможност за обмяна на опит, добри практики и експертиза на европейско ниво в две особено важни за успеха на проектите направления, а именно комерсиализацията и интернационализацията на научните продукти.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“