Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Информационен ден в гр. Пловдив по проект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

Информационен ден по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ще се проведе на 26 май 2022 г. от 15.30 ч. в гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, сградата на Центъра за компетентност, зала 3207.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“