Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА
за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ – 1 щатна бройка

1. Основните задължения за длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, са:

Участва в дейности, свързани с измененията на оперативната програма за програмен период 2014-2020 г. и съпътстващите я документи, както и с подготовката на оперативна програма за следващия програмен период 2021-2027 г.; Участва в работни срещи, дискусии, работни групи и фокус групи във връзка с програмиране на операциите по ОПНОИР; Разработва проекти на методология и критерии за подбор на операции; Изготвя насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрените от КН на ОПНОИР методология и критерии за подбор на операции; Разработва технически спецификации и документации за възлагане на външни изпълнители на услуги във връзка с изменения на ОПНОИР, подготовката на оперативна програма за следващия програмен период и за подпомагане процеса на подготовка на методологии и критерии за подбор на операции и насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; Координира и контролира външни изпълнители на услуги във връзка с изменения на ОП НОИР, подготовката на оперативна програма за следващия програмен период и за подпомагане процеса на подготовка на методологии и критерии за подбор на операции и насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

2. Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „държавен експерт“ (длъжностно ниво според КДА: 5, Наименование на длъжностното ниво по КДА: експертно ниво 1Б):

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен „Магистър”;
 • Професионален опит: 5 (пет) години професионален опит в областта на процесите, свързани с програмиране на ниво оперативна програма или операция или планиране на стратегически документи за изпълнение на национални политики или опит в програмирането, анализа и оценката на проекти и програми, финансирани от фондовете на ЕС.
 • Или минимален ранг II младши;

2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Професионална област Специалност от професионално направление от области на    висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“ или „Хуманитарни науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добри компютърни умения;
 • Много добро познаване на европейската и национална нормативна уредба, свързана с програмирането на средствата от ЕСИФ и националната нормативна уредба в областта на образованието и науката;
 • Много добри познания за ЕСИФ;
 • Познаване на общата нормативна уредба, свързана с ЕСИФ.

3. Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация различна от ИА ОПНОИР на пълно работно време и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок за изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл. Кандидатите назначени по чл. 15 от ЗДСл /по заместване/ следва да имат годишна оценка от последното оценяване, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

4. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 720 лв. (за първа степен)

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до Изпълнителния директор за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване за служители, назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

6. Ред за извършване на подбора:

1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 2 и т. 3;

2. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

7. Критерии за извършване на подбора на служители, заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции, както следва:

1. Аналитична компетентност;

2. Работа в екип;

3. Ориентация към резултати;

4. Комуникативна компетентност;

5. Професионална компетентност;

6. Дигитална компетентност.

Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала, като 5 е най-високата, а 1 е най-ниската оценка:

•           5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

•           4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

•           3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

•           2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

•           1 – не отговаря на изискванията за длъжността.

8. Документи се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ в сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.1 или на имейл [email protected]. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч.

9. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

10. Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: официалната интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, рубрика Кариери и информационното табло.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“