Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността Главен експерт в отдел „Счетоводство и плащания на Оперативната програма“, дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. 1 Минимална образователна степен – „Бакалавър“;
 2. 2 Професионален опит – 4 /четири/ години професионален опит в областта на финансовата отчетност и контрол на програми и проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС и/или ЕСИФ или III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

 1. 1Специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления - финанси, счетоводство, икономика и др;
 2. 2 Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 3. 3 Много добри компютърни умения;
 4. 4 Много добри познания за ЕСИФ;
 5. 5 Много добро познаване на общата нормативна уредба свързана с ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 лв. до 2 650 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 1. 1 Тест;
 2. 2 Интервю.
 3. Необходими документи за участие в конкурса:
  1. 1 Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
  2. 2 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
  3. 3 Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;
  4. 4 Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/ или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 
  5. 5 Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

            Кратко описание на длъжността:

            Участва в изпълнението на основните функции и специфични дейности на отдела по ОП НОИР: финансов контрол и плащания към бенефициентите; извършване на първа и втора проверка на финансовите документи; бюджетно планиране, прогнозиране на плащанията и отчитане на финансовата дейност; извършване на авансови, междинни и окончателни плащания към бенефициентите; изготвяне на годишни, тримесечни/месечни отчети на финансовите и паричните потоци, свързани с управлението на финансовите средства; потвърждаване на плащания и извършване на транзакции с лимити в СЕБРА; записване на всички счетоводни операции в счетоводната система САП към дирекция НФ в МФ и поддържане на счетоводната информация в реално време; осчетоводяване и отчитане на извършените транзакции; събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни; изготвяне на справки, доклади, становища, прогнози и др. документи, свързани с финансовото изпълнение; участие в работни групи.

         

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1.         

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по т. 4 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 4.1 и декларацията по т. 4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“