Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността "държавен експерт" в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „Магистър“;

1.2. Професионален опит – 5 /пет/ години професионален опит в областта на юридическо консултиране при управление на средствата от ЕС и/или опит в работа с финансовите инструменти от оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или опит в прилагане на правилата за държавни помощи и/или опит в подготовката и/или съгласуване на насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в т.ч.  подготовка на правни становища по административни актове и производства или II младши ранг.

  1. Допълнителни изисквания:

2.1. Специалност от професионално направление „Право“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2.2. Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3. Много добри компютърни умения;

2.4. Много добри познания за ЕСИФ и свързаната обща нормативна уредба.

2.5. Познаване на европейската и национална нормативна уредба, свързана с прилагането на правилата за държавни помощи от оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 лв. до 2 900 лв.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.1. Интервю.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/ или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

4.6. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 14 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

            Кратко описание на длъжността:

            Разработва проекти на методология и критерии за подбор на операции, включително при възникнала необходимост на техни изменения и изготвя насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

            Участва в дейности, свързани с измененията на оперативната програма за програмен период 2014-2020 г. и съпътстващите я документи, както и с подготовката на програма за следващия програмен период 2021-2027 г.

            Осигурява съответствие на подготовката, управлението и изпълнението на програмно ниво и на ниво операция с правилата за идентифициране, предварително уведомяване и спазване режимите на държавни помощи съгласно действащото българското и европейско законодателство и съдейства на другите дирекции на УО по тези въпроси.

            Участва по компетентност в процесите при планирането и използването на финансовите инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.       

 

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1.         

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по т. 4 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 4.1 и декларацията по т. 4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“