Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността Главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „Бакалавър“;

1.2. Професионален опит – 4 /четири/ години професионален опит в областта процесите, свързани с програмиране на ниво оперативна програма или операция, или планиране на стратегически документи за изпълнение на национални политики или опит в програмирането, анализа и оценката на проекти и програми, финансирани от фондовете на ЕС или III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания: 
2.1 Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
2.2 Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
2.3 Много добри компютърни умения;
2.4 Много добри познания за ЕСИФ;
2.5 Много добро познаване на общата нормативна уредба свързана с ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 лв. до 2 650 лв. 

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1 Тест;
3.2 Интервю;

4 Необходими документи за участие в конкурса:

4.1 Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

4.2 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3 Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4 Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/ или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5 Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 14 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

            Кратко описание на длъжността:

            Участва в процеса по програмиране и изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, с подготовката на следващия програмен период 2021-2027. Събира информация и осъществява анализи за нуждите на програмирането на оперативната програма за програмен период 2014-2020 г. и следващия програмен период  2021-2027 г.

            Участва в изготвянето на насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по одобрените от КН на ОПНОИР методология и критерии за подбор на операции.

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1.         

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по т. 4 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 4.1 и декларацията по т. 4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“