Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Я В А  П О Д Б О Р
За длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Техническа верификация“, Главна дирекция „Верификация”
(машинен инженер)

1. Главен сътрудник по управление на проекти и програми – 1 щатна бройка,
Длъжностно ниво от КДА 6;
Наименование на длъжностното ниво – експертно ниво 2;
Място за изпълнение на длъжността - гр. София.

Области на дейност на длъжността:
● Участва в дейностите на отдел „Техническа верификация“, свързани с осъществяването на управленски проверки и верификация на административни договори/заповеди, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;

● Участва в  процеса по верификация, вкл. чрез проверки на място, на физическото изпълнение на договори/заповеди, изпълнявани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в частта, свързана с доставка на оборудване и обществени поръчки;

● Извършва оперативен мониторинг и контрол върху физическото изпълнение на административни договори/заповеди, изпълнявани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР в частта доставки на оборудване и ЗОП чрез: осъществяване на проверки „на място” на изпълняваните договори/заповеди; проверка на документацията на изпълняваните договори/заповеди; подпомагане на бенефициенти по изпълнението на договорите/заповедите; изготвяне на становища и оценки по изпълнението на договорите/заповедите.

2. Минимални и допълнителни изисквания към кандидатите за длъжността:
● Висше образование: образователно - квалификационна степен „Бакалавър”;
● Професионална област: Специалност от професионално направление от области на висше образование „Технически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование, професионално направление „Машинно инженерство“ или „Електротехника, електроника и автоматика“, или „Комуникационна и компютърна техника“;
● Професионален опит: 4 /четири/ години професионален опит в областта придобитото образование;
● Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
● Опит в областта на обществените поръчки;
● Познаване на общата национална нормативна уредба и тази, свързана с Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Длъжността се заема за определен срок до приключване на програмата или до изчерпване на средствата по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., но не по-късно от 31.12.2023 г.

3. Необходимите документи за участие в подбора:
● Писмено заявление за участие по образец – Приложение № 1;
● Декларация по чл.107а от Кодекса на труда по образец – Приложение № 1.1;
● Декларация за конфликт на интереси – Приложение № 1.2;
● Копие от документи за придобитата образователна степен /диплома/, допълнителни квалификации;
● Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
● Автобиография на български език;
● Други документи, свързани с изискванията, посочени в обявлението.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

4. Място за подаване на документите - деловодството на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ в сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.1. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

5. Срок за подаване на документите: до 19.04.2019 г. 

6. Начин за провеждане на процедурата за подбор: интервю. 

7. Мястото, на което се обявяват съобщенията във връзка с подбора: официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“, рубрика Кариери. 

8. Основна месечна заплата:
При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от работодателя в зависимост от професионалния опит на одобрения кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 лв. до 2650 лв.  

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“