НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Я В А  П О Д Б О Р
За длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Техническа верификация“, Главна дирекция „Верификация”
(машинен инженер)

1. Главен сътрудник по управление на проекти и програми – 1 щатна бройка,
Длъжностно ниво от КДА 6;
Наименование на длъжностното ниво – експертно ниво 2;
Място за изпълнение на длъжността - гр. София.

Области на дейност на длъжността:
● Участва в дейностите на отдел „Техническа верификация“, свързани с осъществяването на управленски проверки и верификация на административни договори/заповеди, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;

● Участва в  процеса по верификация, вкл. чрез проверки на място, на физическото изпълнение на договори/заповеди, изпълнявани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в частта, свързана с доставка на оборудване и обществени поръчки;

● Извършва оперативен мониторинг и контрол върху физическото изпълнение на административни договори/заповеди, изпълнявани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР в частта доставки на оборудване и ЗОП чрез: осъществяване на проверки „на място” на изпълняваните договори/заповеди; проверка на документацията на изпълняваните договори/заповеди; подпомагане на бенефициенти по изпълнението на договорите/заповедите; изготвяне на становища и оценки по изпълнението на договорите/заповедите.

2. Минимални и допълнителни изисквания към кандидатите за длъжността:
● Висше образование: образователно - квалификационна степен „Бакалавър”;
● Професионална област: Специалност от професионално направление от области на висше образование „Технически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование, професионално направление „Машинно инженерство“ или „Електротехника, електроника и автоматика“, или „Комуникационна и компютърна техника“;
● Професионален опит: 4 /четири/ години професионален опит в областта придобитото образование;
● Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
● Опит в областта на обществените поръчки;
● Познаване на общата национална нормативна уредба и тази, свързана с Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Длъжността се заема за определен срок до приключване на програмата или до изчерпване на средствата по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., но не по-късно от 31.12.2023 г.

3. Необходимите документи за участие в подбора:
● Писмено заявление за участие по образец – Приложение № 1;
● Декларация по чл.107а от Кодекса на труда по образец – Приложение № 1.1;
● Декларация за конфликт на интереси – Приложение № 1.2;
● Копие от документи за придобитата образователна степен /диплома/, допълнителни квалификации;
● Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
● Автобиография на български език;
● Други документи, свързани с изискванията, посочени в обявлението.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Длъжностна характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

4. Място за подаване на документите - деловодството на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ в сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.1. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

5. Срок за подаване на документите: до 19.04.2019 г. 

6. Начин за провеждане на процедурата за подбор: интервю. 

7. Мястото, на което се обявяват съобщенията във връзка с подбора: официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“, рубрика Кариери. 

8. Основна месечна заплата:
При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от работодателя в зависимост от професионалния опит на одобрения кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 лв. до 2650 лв.  

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре