Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"за назначаване на държавен служител по реда и при условиятана чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „старши експерт“ в  дирекция „Подбор на проекти и договаряне“.

1. Основните задължения за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“, са:

 • Разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към договори, изменение на заповеди и решения за откази за предоставяне на БФП;
 • Въвеждане и актуализиране на информация, свързана с процесите по оценка на проектни предложения, сключване/издаване на административни договори/заповеди за предоставяне на БФП по процедури за предоставяне на БФП на одобрените за финансиране кандидати;
 • Въвеждане на последващи изменения/промени по сключените договори/издадени заповеди/бюджетни линии в ИСУН 2020.

2. Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „старши експерт“:

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен „Магистър”;
 • Професионален опит: 2 (две) години професионален опит в областта на правото при управлението, контрола и изпълнението на европейски програми и проекти/или системите за управление, изпълнение и контрол на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и/или Структурните фондове на ЕС, и/или в областта на държавната администрация;
 • Минимален ранг IV младши;
 • Професионална област Специалност от професионално направлениеПраво“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Юридическа правоспособност;
 • Много добри компютърни умения;
 • Много добри познания за ЕСИФ;
 • Познаване на общата нормативна уредба, свързана с ЕСИФ.

3. Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация различна от ИА ОПНОИР на пълно работно време и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок за изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл. Кандидатите назначени по чл. 15 от ЗДСл /по заместване/ следва да имат годишна оценка от последното оценяване, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до изпълнителния директор за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копие от документ за юридическа правоспособност;
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

5. Документи се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ в сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.1 или на имейл [email protected]. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч.

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

7. Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: официалната интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ , рубрика Кариери.

8. Ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 2 и т. 3;
 2. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“