Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността старши експерт в отдел „Счетоводство и плащания на изпълнителната агенция“, дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „Бакалавър“;

1.2. Професионален опит – 2 /две/ години професионален опит в областта на счетоводството и/или финансовата отчетност и контрол или IV младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления финанси, счетоводство, икономика и др.

2.2.  Добри компютърни умения;

2.3.  Добро познаване на националното и европейското счетоводно законодателство.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 лв. до 2400 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.2. Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/ или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

5.1. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

5.2. Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1.

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:

Участва в процесите по бюджетното планиране, прогнозиране на плащанията и отчитане на финансовата дейност на агенцията. Подпомага ръководството на агенцията за законосъобразното управление на финансовите ресурси на агенцията. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети на финансовите и парични потоци, свързани с управлението на финансовите средства на агенцията. Изготвя периодични отчети по ЕБК и отчети за лимити, съгласно указанията на МФ. Записва всички счетоводни операции в счетоводна система КОНТО 66.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“