НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността старши експерт в отдел „Счетоводство и плащания на изпълнителната агенция“, дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „Бакалавър“;

1.2. Професионален опит – 2 /две/ години професионален опит в областта на счетоводството и/или финансовата отчетност и контрол или IV младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления финанси, счетоводство, икономика и др.

2.2.  Добри компютърни умения;

2.3.  Добро познаване на националното и европейското счетоводно законодателство.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 лв. до 2400 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.2. Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/ или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

5.1. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

5.2. Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1.

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:

Участва в процесите по бюджетното планиране, прогнозиране на плащанията и отчитане на финансовата дейност на агенцията. Подпомага ръководството на агенцията за законосъобразното управление на финансовите ресурси на агенцията. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети на финансовите и парични потоци, свързани с управлението на финансовите средства на агенцията. Изготвя периодични отчети по ЕБК и отчети за лимити, съгласно указанията на МФ. Записва всички счетоводни операции в счетоводна система КОНТО 66.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре