НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността Главен експерт в дирекция „Администрация и управление “ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „бакалавър“;

1.2. Професионален опит – 4 (четири) години в области и дейности свързани с управление на човешките ресурси в агенцията и подпомагане на ръководството при административното управление за постигането оперативните цели на агенцията или III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Предпочитана специалност – от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

2.2. Добри компютърни умения;

2.3. Добри познания по ЗДСл, КТ, ЗЗБУТ, Закон за администрацията, КДА и свързаните с тях подзаконови нормативни актове;

2.4. Познаване на общата нормативна уредба, свързана със Структурните фондове на ЕС.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 лв. до 2650 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.2. Интервю;

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен – Магистър по право, допълнителна квалификация – юридическа правоспособност, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

5.1.Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

5.2. Адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейностите по управление на човешките ресурси в агенцията: възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите; изготвяне на длъжностното и поименно разписание; изготвяне и актуализиране на заплатите; провеждане конкурси по ЗДСл и КТ и вписването им в Административния регистър; поддържане и съхраняване на служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията; методическа, организационна и техническа помощ по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики; подпомагане процеса на атестиране на служителите; осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; участие в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на агенцията.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР: sf.mon.bg и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре