НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността директор на дирекция „Администрация и управление “ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „магистър“;

1.2. Професионален опит – 7 (седем) години в дейности, осъществени в областите: ръководство, организиране, координиране, контролиране на администрация и/или структурно звено и/или в управлението, изпълнението и контрол на програми и проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС или V старши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1.      Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област: социални, стопански, правни, хуманитарни науки;

2.2.      Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3.      Добри компютърни умения;

2.4.      Добри познания по ЗОП, ЗДСл, КТ и АПК;

2.5.      Добри познания по Структурни фондове на ЕС;

2.6.      Познаване на общата нормативна уредба, свързана съд Структурните фондове на ЕС.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 1000 лв. до 3600 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1.    Защита на концепция на тема „Управление и организация на дейността на дирекция „Администрация и управление“ на ИА ОПНОИР“ - формат А4 до 8 стандартни машинописни страници.

3.2.    Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1  Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

4.3 Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

5.1  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

5.2  Адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:

Организира, координира и контролира дейностите по: Правно-нормативно осигуряване на дейността на агенцията, процесуално представителство и провеждане на обществени поръчки; Управление и развитие на човешките ресурси и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Административно обслужване, стопански дейности и информационно и комуникационно осигуряване; Управление и изпълнение на приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ (ОП НОИР).

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР: sf.mon.bg и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;       

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре