НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
За длъжността „младши  експерт“ в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1.      Минимална образователна степен – „Професионален бакалавър по…“;

1.2.      Професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши.

2. Допълнителни изисквания:

2.1.   Специалност от професионално направление „Социални дейности“, „Администрация и управление“ или „Социология, антропология и науки за културата“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

2.2.   Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3.   Добри компютърни умения;

2.4.   Познания за ЕСИФ;

2.5.   Познаване общата нормативна уредба, свързана със ЕСИФ.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1.      Тест;

3.2.      Интервю.

4.   Необходими документи за участие в конкурса:

4.1.   Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2.   Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3.   Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4.   Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5.   Други документи по преценка на кандидата.

5.  Място за подаване на документи:

5.1.  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

5.2. Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5;         

7.  Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:
Подпомага изпълнението на основните функции и специфични дейности на дирекцията при осъществяване на функциите му на секретариат на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Подпомага изпълнението на дейности при осъществяване на цялостния процес по провеждане на различните видове оценка на ОП НОИР. Участва при изготвяне на регулярни, месечни и годишни отчети на напредък по изпълнението на ОП НОИР. Подпомага процеса на подготовка на анализи и становища във връзка с подготовката на ОП НОИР за 2021-2027.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре