НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

 О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността Началник на отдел „Счетоводство и плащания на Изпълнителната агенция“ в дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „магистър“;

1.2. Професионален опит – 5 /пет/ години професионален опит в областта на счетоводството и/или финансовата отчетност и контрол в бюджетната сфера /публичната администрация или II младши ранг.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Специалност от професионално направление от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления Финанси, Счетоводство;

2.2. Добро познаване на националното и европейското счетоводно законодателство;

2.3. Добри компютърни умения.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 670 лв. до 2600 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.2. Интервю.

4.Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата. 

5.Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Адрес: 1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:

Координира и организира изпълнението на основните функции и специфични дейности на отдела: бюджетното планиране, прогнозиране на плащанията и отчитането на финансовата дейност на агенцията; изготвянето на годишни, тримесечни/месечни отчети на финансовите и паричните потоци, свързани с управлението на финансовите средства на агенцията; изготвянето на периодични отчети по ЕБК и отчети за лимити съгласно указанията на МФ; откриването/закриването и обслужването на банкови сметки на агенцията; записването на всички счетоводни операции в счетоводната система „Конто” и поддържането на счетоводната информация в реално време; осчетоводяването и отчитането на извършените транзакции; изготвянето на баланс и оборотна ведомост, съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство; организирането на финансово-счетоводната дейност, изпълнението на бюджета и законосъобразното и целесъобразно разходване на паричните средства и активите на агенцията; осъществяването на финансов контрол във връзка с плащанията на агенцията; събирането, обработването, проверката и актуализацията на финансови данни; изготвянето на справки, доклади, становища и др. документи, свързани с финансовото управление на ИА ОПНОИР. Изпълнява функциите на главен счетоводител.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре