НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1.  Минимална образователна степен – „Бакалавър“;

1.2. Професионален опит – 4 /четири/ години професионален опит в областта на управлението на програми и проекти, финансирани от предприсъединителните и/или Структурните фондове на ЕС и/или ЕСИФ и/или опит в работата със статистически, данни, анализи и прогнози или III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2.2. Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3. Много добри компютърни умения;

2.4. Много добри познания за ЕСИФ;

2.5. Познаване на общата нормативна уредба свързана с ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 лв. до 2300 лв.

3.Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.2. Интервю.

4.Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата. 

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Адрес: 1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

        Срок за подаване на документи10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

        Кратко описание на длъжността:

Участва в дейностите свързани с измененията на Оперативната програма за програмен период 2014-2020 и съпътстващите я документи, както и с подготовката на Оперативна програма за следващия програмен период 2021-2027; Събира информация и осъществява анализи за нуждите на програмирането на ОП; Подготвя анализи и обосновки свързани с подготовката на месечните отчети за финансовия напредък на ОП и месечната информация за напредъка на ОП, събиране и обобщаване на данни свързани с изпълнението и отчитането на програмата; Разработва проекти на методология и критерии за подбор на операции и насоки за кандидатстване; Разработва технически спецификации и документации за възлагане на външни изпълнители на услуги във връзка с измененията на ОП и подготовката на ОП за следващия програмен период.

        Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

       Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

        Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре