Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“.

1. Основните задължения за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“, са:

Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Участва в екипи по договаряне за извършване на документална проверка на одобрените за финансиране кандидати и осъществяване на процеса по сключването/издаването на административни договори/заповеди за предоставяне на БФП; Изготвя решения за отказ за предоставяне на БФП; Потвърждаване на уведомления за промени и изготвяне на допълнителни споразумения към договори и изменения на заповеди за БФП; Съдейства за прилагането на правилата за държавна помощ, установени в националното и европейското законодателство; Изготвя правни анализи обхващащи националното и европейското и международното право във връзка с функциите на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“; Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на дирекцията; Следи за съответствие с европейската и националната нормативна уредба в процеса на предоставяне на БФП.

2. Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Главен експерт“:

2.1. Минимални изисквания за длъжността:
• Висше образование: образователно - квалификационна степен „Магистър”;
• Професионален опит: 4 (четири) години професионален опит в областта на правото при управлението, контрола и изпълнението на европейски програми и проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС;
• Минимален ранг III младши;
• Професионална област – Право.

2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:
• Юридическа правоспособност;
• Добро владеене на английски език-писмено и говоримо;
• Много добри компютърни умения;
• Познаване на общата нормативна уредба свързана с ЕСИФ.

3. Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация различна от ИА ОПНОИР на пълно работно време и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок за изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл. Кандидатите назначени по чл. 15 от ЗДСл /по заместване/ следва да имат годишна оценка от последното оценяване, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

4. Необходими документи за кандидатстване:
• писмено заявление до изпълнителния директор за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
• професионална автобиография;
• копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
• копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
• копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
• копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
• документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
• формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

5. Документи се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.1 или на имейл [email protected]. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч.

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата – до 28.05.2018 г. вкл.

7. Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: официалната интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ http://sf.mon.bg, рубрика Кариери.

8. Ред за извършване на подбора:

1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед;

2. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“