НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността Главен експерт в отдел „Техническа верификация“, главна дирекция „Верификация“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 1 щатна бройка.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1.      Минимална образователна степен – „Бакалавър“;

1.2.   Професионален опит – 4 (четири) години професионален опит, придобит в областта на висшето образование и/или държавната администрация, и/или в работа по проекти и програми, финансирани от ЕС, и/или в образованието или III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1.    Специалност от професионално направление от областите на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

2.2.     Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3.     Много добри компютърни умения;

2.4.     Много добри познания за ЕСИФ;

2.5.     Познаване общата нормативна уредба, свързана със ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 лв. до 2300 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1.      Тест;

3.2.      Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1.   Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2.    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3.  Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4.    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит  и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 

4.5.    Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

5.1.     Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

5.2.     Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

           Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Кратко описание на длъжността:

Осъществява управленски (административни) проверки на пакети отчетни документи с искания за възстановяване на средства, подадени от бенефициенти; Извършва проверки на мястото на изпълнението на сключените договори/издадените заповеди за предоставяне на БФП, вкл. последващи проверки на място за устойчивост на резултатите; Извършва последващ контрол за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти, съгласно действащото законодателство; Спазва сроковете за верификация на искания за плащане, подадени от бенефициенти, изпълняващи административни договори/заповеди по ОП НОИР; Съдейства на служителите по нередности при извършването на проверки по постъпили сигнали за нередности във връзка с изпълнението на проекти по ОП НОИР; При необходимост, дава становища по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на своята компетентност; Определя размера на финансовите корекции съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ; Извършва верификация на бюджетни линии по ос 4 „Техническа помощ“; Въвежда информация в ИСУН 2020 от компетенциите на отдела; При идентифициране на нередности, установени при реализирането на проектите, изготвя становища и докладва своевременно за тях на изпълнителния директор и служителя по нередности в дирекция „Управление на риска и контрол”.

        Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР: www.sf.mon.bg и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

             Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

             Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре