НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността Главен експерт в дирекция „Администрация и управление “ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“   – 1 щатна бройка.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1.      Минимална образователна степен – „магистър“;

1.2.      Професионален опит – 4 (четири) години в области и дейности свързани с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки или в областта на правото или III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

2.1.   Предпочитана специалност – Право;

2.2.   Юридическа правоспособност;

2.3.   Владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.4.   Добри компютърни умения;

2.5.   Добри познания по ЗОП, АПК, ЗДСл, КТ и др.;

2.6.   Познаване общата нормативна уредба, свързана със Структурните фондове на ЕС;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 лв. до 2300 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1.      Тест;

3.2.      Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1.  Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2.  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

4.3.  Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен – Магистър по право, допълнителна квалификация – юридическа правоспособност, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4.  Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

5. Място за подаване на документи:

5.1. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

5.2. Адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

            Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

            Кратко описание на длъжността:

Оказва правна помощ на ръководството за законосъобразното изпълнение на функциите на агенцията; Осъществява правна помощ при управлението и изпълнението на бюджетните линии по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Участва в дейностите по планиране, подготовка и провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки за нуждите на агенцията и УО на ОПНОИР; Осъществява дейностите по процесуално представителство на агенцията.

            Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР: www.sf.mon.bg и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;         

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре